15 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา ขยายระยะเวลาการงดการเผาโดยเด็ดขาด ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ป้องกันไม่ให้สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและเข้าสู่ขั้นวิกฤต

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาประกาศกองบัญชาการควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดพะเยา โดยขยายระยะเวลาห้ามเผาเด็ดขาดทุกพื้นที่ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งเดิมจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ปี 2561-2562 (60 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2562 เป็นช่วงวิกฤตหมอกควันและกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดพะเยาเป็น “เขตควบคุมไฟป่า” ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมและการแก้ไขไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องในการควบคุมพื้นที่ และตามข้อสั่งการของกองบัญชาการการควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า และเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและเข้าสู่ขั้นวิกฤต จังหวัดพะเยา จึงขยายระยะเวลาช่วงวิกฤตหมอกควัน ออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2562